Strategie transportu dojazdowego CMP regionów pilotażowych

Każda pilotażowa gmina przygotuje jedną strategię transportu dojazdowego (Commuting Master Plan), która podsumuje pracę wykonaną przez gminy. Zapewni ogólną ocenę systemu transportowego w funkcjonalnym obszarze miejskim zgodnie ze schematem analizy porównawczej i analizą SWOT. W dalszej części zostanie również omówiona ogólna liczba celów i zadań, ogólny przegląd scenariuszy i środków oraz możliwe sposoby włączenia tych środków do procesów politycznych i planów politycznych (w tym, w miarę możliwości, współpracy transgranicznej), wymienione zostaną kluczowe grupy interesariuszy i w końcu opracowane zostaną cele i wskaźniki, w tym metody gromadzenia danych i metody ewaluacji.

Strategia transportu dojazdowego będzie dokumentem elektronicznym opracowanym w lokalnym języku regionu partnerskiego oraz w języku angielskim. Wybrane dokumenty dostępne są poniżej.