Przegląd scenariuszy i proponowanych rozwiązań

Zostanie przedstawione sprawozdanie podsumowujące proponowane działania i oszacowania. Raport będzie zawierał przegląd działań związanych z budowaniem scenariuszy w gminach partnerskich, w tym nowych możliwych metodologii i innowacyjnych rozwiązań. Chociaż strategie transportu dojazdowego opracowane w SUMBA będą miały holistyczne podejście i obejmą wszystkie rodzaje transportu, każde uczestniczące miasto będzie miało pewien aspekt dojazdów do pracy, który będzie testowany podczas projektu zgodnie z własnymi priorytetami.