Plan działania w zakresie optymalizacji zunifikowanego systemu transportu publicznego w okręgu Szawle i mieście Szawle

Category

Plan działań w zakresie optymalizacji jednolitego systemu transportu publicznego okręgu szawelskiego i dla miasta Szawle został opracowany w oparciu o możliwości i założone cele, jakie charakteryzują współczesny transport publiczny. Przedstawiony plan działania został opracowany dla optymalizacji transportu publicznego w dwóch gminach, dostarczając zrównoważonych rozwiązań transportowych, zwiększając zaangażowanie społeczne i zapewniając efektywną realizację podaży usług transportu publicznego. Dokument ten jest ważnym przewodnikiem w procesie optymalizacji transportu publicznego w mieście i okręgu szawelskim, dostarczając założeń i głównych wytycznych dla osiągnięcia zamierzonych celów.

Podczas gdy miasto Szawle i okręg stoją przed takimi wyzwaniami, jak zmniejszająca się liczba mieszkańców, starzejąca się populacja, rosnąca urbanizacja, wykorzystanie nowych i alternatywnych sposobów mobilności, itp., ważne jest, aby dostosować się do obecnych tendencji, a także rozwijać usługi i infrastrukturę transportu publicznego w oparciu o powyższe. Obecnie koncepcja transportu publicznego obejmuje nie tylko same pojazdy i infrastrukturę zapewniające mobilność ludzi; w rzeczywistości odgrywa on ważniejszą i szerszą rolę w codziennym kontekście społecznym, a mianowicie zachęca do nawiązywania kontaktów, socjalizacji, pokazuje tendencje urbanizacyjne mieszkańców i jest ważnym elementem spędzania czasu wolnego mieszkańców.

Głównym celem i wyzwaniem stawianym przed współczesnym transportem publicznym jest konkurencja z prywatnym samochodem. Ze względu na dużą skłonność mieszkańców do wyboru samochodu prywatnego, operatorzy i organizatorzy transportu publicznego są zobowiązani aby konsekwentnie ulepszać usługi świadczonych przez transport publiczny wraz ze wzrostem ich jakości.

Opracowano wizję optymalizacji CMP - transport publiczny w mieście Szawle i powiecie jest zrównoważonym, dostępnym, wygodnym i bezpiecznym sposobem szybkiego podróżowania zarówno w mieście, jak i w powiecie.

Wizja ta jest sformułowana jako zestaw dwóch zasadniczych priorytetowych kierunków systemu transportowego - system transportowy strefy funkcjonalnej musi być 1) przyjazny dla ludności i środowiska; 2) konkurencyjny i efektywny.

Pierwszy kierunek priorytetowy - ludność i środowisko, realizowany jest w oparciu o następujące zasady: 1) transport przyjazny dla środowiska; 2) transport intermodalny wraz z infrastrukturą; 3) dostępny, punktualny i częsty transport publiczny; 4) bezpieczny transport publiczny; społecznie odpowiedzialny transport publiczny; 5) atrakcyjny transport publiczny.

Drugim kierunkiem priorytetowym jest efektywność i konkurencyjność. Jest on realizowany w oparciu o następujące zasady: 1) połączone administrowanie transportem miejskim i podmiejskim; 2) spójna i zintegrowana sieć systemu transportu publicznego; 3) zintegrowany system biletowy; 4) konkurencyjność; 5) zintegrowany system informacji pasażerskiej; 6) perspektywy rozwoju.

Zgodnie z wyżej wymienionymi kierunkami priorytetowymi, a także uwzględniając przedstawione zasady, przygotowano listę priorytetowych obszarów realizacji CMP oraz działań wdrożeniowych.

Pierwszym obszarem priorytetowym jest transport publiczny, który obejmuje trzy cele: odnowa i rozwój infrastruktury transportu publicznego, odnowa taboru transportu publicznego oraz poprawa dostępności transportu publicznego.

Drugim obszarem priorytetowym planu jest zrównoważona mobilność. W tym obszarze priorytetowym znajdują się dwa cele. Celem I jest odnowa i rozwój infrastruktury transportu alternatywnego, a celem II jest zapewnienie transportu intermodalnego.

Trzecim obszarem priorytetowym planu jest integracja transportu publicznego miasta Szawle i powiatu szawelskiego. W tym obszarze priorytetowym są trzy cele. Cel I to optymalizacja i reorganizacja tras transportu publicznego, cel II to wdrożenie i integracja inteligentnych systemów i rozwiązań IT, a cel III obejmuje stworzenie regionalnego systemu mobilności.