Strategia Transportu Dojazdowego dla Rygi

Category

Ryga jest największym miastem w krajach bałtyckich pod względem liczby ludności (632.614 mieszkańców). Strategia transportu dojazdowego dla Rygi (CMP) na lata 2021–2027 ma na celu poprawę opcji zrównoważonej mobilności dla dojazdów między Rygą, Pierigą i sąsiednimi gminami. Obszar objęty CMP charakteryzuje się dużą intensywnością dojazdów zarówno w kierunku Rygi, jak i z Rygi do okolicznych miejscowości.

CMP uzupełnia plan działania na rzecz rozwoju obszaru metropolitalnego Rygi, w którym nacisk kładzie się na dywersyfikację i adaptację różnych rodzajów transportu w stosunku do skali i celu użytkowania. CMP wpisuje się w spostrzeżenia Riga Metropolitan Area Mobility Spatial Vision dotyczące rozwoju zewnętrznej i wewnętrznej dostępności w obszarze metropolitalnym.

CMP zawiera przegląd aktualnej sytuacji i trendów w aspektach związanych z mobilnością, tematyczne dokumenty dotyczące polityki i planowania rozwoju w skali krajowej i regionalnej, kierunki celów strategicznych i obszary priorytetowe, a także planowane działania na poziomie regionalnym i lokalnym. Plan zawiera wyjaśnienie koncepcji węzłów mobilności, a także zalecanego zakresu usług w węzłach mobilności różnych kategorii w celu zapewnienia ich funkcjonalności.

Dokument zawiera również procedury nadzoru nad wdrażaniem i monitorowania. Raport monitorujący z realizacji CMP będzie przygotowywany co trzy lata – w roku 2024 i 2027. Raport będzie odzwierciedlał zrealizowane działania lub postępy działań w okresie sprawozdawczym. Raport końcowy (w 2027 r.) będzie zawierał informację, czy CMP zostanie zaktualizowany również w nadchodzącym okresie.

CMP w języku łotewskim można przeczytać tutaj.