Opracowanie zrównoważonej, przyjaznej dla klimatu koncepcji dojazdów w dzielnicy Altona (Hamburg)

Category

Strategia transportu dojazdowego dla dzielnicy Altona przedstawia główne założenia i pierwsze koncepcje dla rozwoju zrównoważonych, przyjaznych dla klimatu dojazdów dla obszarumiędzy Pinnebergiem a gminą Altona w aglomeracji Hamburga.

Liczne plany na szczeblu krajowym, okręgowym i gminnym są już realizowane w oparciu o kryteria zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. Niemniej jednak plany te są obecnie trudne do skoordynowania. Nie ma instytucji na poziomie regionalnym, która byłaby wyposażona w niezbędne kompetencje dla planowania zarówno osadnictwa jak i transportu.

Dzięki ankiecie internetowej przeprowadzonej w ramach projektu SUMBA, poznano zachowania i wzorce mobilności osób dojeżdżających do pracy z hrabstwa Pinneberg, charakterystyczne dla regionu. W trakcie badania można było wyraźnie zidentyfikować obszary z przewagą połączeń zmotoryzowanego transportu prywatnego (MPT) i transportu publicznego (PT). Obszary ciążące w stronę MPT to obszary, z których mieszkańcy podróżują przeciętnie między okręgiem Pinneberg a Wolnym i Hanzeatyckim Miastem Hamburg, przy czym odsetek MPT przekracza 40%. Z drugiej strony osoby dojeżdżające do Hamburga ze średnim udziałem transportu publicznego ponad 60% mieszkają w regionach o wysokim poziomie PT.

Na podstawie spostrzeżeń uzyskanych z ankiety i wywiadów, opracowano w formie arkuszy informacyjnych wraz z partnerami projektu 10 kluczowych działań ukierunkowanych na wdrożenie. W ramach badania wstępnie oceniono szereg różnych podejść strategicznych. Studium wyraźnie identyfikuje zróżnicowanie w zachowaniach komunikacyjnych osób dojeżdżających do pracy. Ruch dojeżdżających do pracy w Hamburgu nadal odgrywa główną rolę. Niemniej jednak, regionalny ruch dojeżdżających do pracy wzrasta proporcjonalnie i charakteryzuje się rozproszoną infrastrukturą transportową. Przeprowadzenie wywiadów wśród osób w powiecie Pinneberg, dojeżdżających do pracy w Hamburgu, ujawnia duże odległości, jakie ludzie pokonują w swoim codziennym życiu. Infrastruktura transportowa - zarówno drogowa jak i kolejowa - nie nadąża za tym trendem.

Z badania wynika, że ​​zdecydowana większość osób jest przygotowana do korzystania z wydajnego i atrakcyjnego transportu regionalnego w drodze do pracy. Rower odgrywa szczególnie ważną rolę jako sposób dotarcia do innych środków transportu oraz na dłuższe dystanse ze wspomaganiem elektrycznym.

Zaangażowani w badanie eksperci wyraźnie opowiadają się za rozbudową systemu transportu publicznego. Jednocześnie podkreślają jednak, że realizacja tych bardzo potrzebnych środków jest obecnie możliwa tylko w perspektywie długoterminowej i jest utrudniona ze względu na zawiłości administracyjne i prawne. Przed rozbudową konieczne będzie również zainwestowanie w przestarzałą technologię (sygnalizatory).

Dlatego oprócz wyznaczenia strategicznego kierunku rozwoju regionalnego kolejowego transportu pasażerskiego (RRPT) konieczne jest podjęcie konkretnych kroków w realizacji strategii transportu dojazdowego poprzez skuteczne działania, które można wdrożyć w krótkim czasie w zakresie zarządzania mobilnością, cyfryzacji i ridesharingu. Ponadto na szczeblu krajowym, federalnym i unijnym należy wyznaczyć kurs na utworzenie regionalnej instytucji, który znacznie wzmocni swoje kompetencje w zakresie planowania transportu.

Doświadczenia zdobyte podczas pandemii COVID-19 pokażą, jaki wpływ na ruch dojazdów do pracy mogą mieć w przyszłości system pracy zdalnej  i szybkie upowszechnianie się e-rowerów.

Możesz przeczytać Strategię transportu dojazdowego w języku angielskim, jak i niemieckim tutaj.