Lekcje wyniesione z SUMBY

Category

Nowa publikacja "Creating New Exchanges: Intermodal Commuting in Baltic Cities and Lessons from Applying the SUMBA-approach" podsumowuje kluczowe narzędzia opracowane w trzyletnim projekcie Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich (SUMBA), wykorzystywane do rozwiązywania problemów i wyzwań związanych z dojazdami do pracy. Raport opisuje doświadczenia w stosowaniu tych narzędzi w praktyce przez organizacje partnerskie, w tym miasta, gminy, organizacje pozarządowe i instytucje badawcze w konsorcjum projektu.

W wielu dużych i średnich miastach samochody tłoczą się na arteriach prowadzących do miast z otaczających je miejskich obszarów funkcjonalnych (FUA). Zmiana dojazdów do pracy z wykorzystaniem samochodów na zrównoważone środki transportu musi iść w parze z reorientacją systemu transportowego w kierunku umożliwienia wygodnych podróży intermodalnych. Podróż intermodalna w kontekście SUMBA polega na płynnym łączeniu różnych środków transportu publicznego, razem i z innymi środkami, w ramach jednej podróży. Dzięki uznaniu intermodalności za kluczowy element zrównoważonego dojazdu do pracy, miasta i otaczające je obszary FUA będą w stanie stworzyć bardziej elastyczny system transportowy, zdolny do reagowania na zmieniające się wzorce mobilności w przyszłości.

Celem projektu SUMBA była pomoc miastom i ich jednostkom FUA w przejściu na bardziej zrównoważony i intermodalny system transportowy poprzez opracowanie i zastosowanie podejścia SUMBA. Opiera się ono  na filozofii systemowego podejścia do dojazdów do pracy, zgodnie z sekwencją: analizuj - rozważaj - reaguj, przy czym opiera się ono o konkretne dane i aktywne uczestnictwo. Organizacje partnerskie SUMBA podążały za tą filozofią w celu opracowania kilku narzędzi analitycznych i planistycznych, które miały wspierać planistów miejskich, decydentów i interesariuszy w opracowywaniu opartych na danych rozwiązań dla transportu dojazdowego.    

Celem końcowym było opracowanie podejścia, które prowadzi do stworzenia strategii transportu dojazdowego (Commuting Master Plan) i wypełnia luki związane z planowaniem zrównoważonej mobilności w FUA. Narzędzia obejmowały:

  • Propozycję analizy SWOT skoncentrowanej na dojazdach do pracy i intermodalności
  • Wytyczne do modelowania i gromadzenia danych
  • Zbiór przykładów dobrych praktyk związanych z intermodalnym dojazdem do pracy
  • Wskaźnik do pomiaru gotowości do intermodalnych dojazdów do pracy (INTERMODALYZER)
  • Propozycję jak opracować strategii transportu dojazdowego (CMP).

Dodatkowo do tych narzędzi zastosowano różne procesy partycypacyjne, w tym grupy robocze, grupy referencyjne, warsztaty, konsultacje społeczne i ankiety. Stanowiły one ważną część projektu i pomogły zakotwiczyć podejście SUMBA jako dobrą praktykę w planowaniu transportu i mobilności.

Ogólne wnioski płynące z projektu zostały podzielone na cztery różne tematy: Dokumenty przewodnie; Badania, Modelowanie i gromadzenie danych; Uczestnictwo i współpraca; oraz Współpraca międzynarodowa. Ponadto, w części zatytułowanej Masterplany dojazdów do pracy w skrócie, znajduje się przegląd metod stosowanych przez każdego z partnerów i partnerów stowarzyszonych w celu zastosowania podejścia SUMBA.

Dokument ten można pobrać poniżej.