Intensyfikacja rozwiązań projektu SUMBA w SUMBA+

Category

1 kwietnia rozpoczęła się kontynuacja projektu SUMBA, czyli SUMBA +. Stanowi odpowiedź na problemy związane z transportem samochodowym, w tym korki, wysokie emisje gazów cieplarnianych, zanieczyszczenie powietrza, zapotrzebowanie na miejsca do parkowania samochodów oraz zmniejszenie korzyści finansowych z rozwoju transportu publicznego.

Główny projekt SUMBA sprostał powyższemu wyzwaniu, zapewniając strategiczne i oparte na danych podejście pomocne w przygotowaniu dobrych, dopasowanych rozwiązań. W szczególności miasta pilotażowe SUMBA opracowały strategie transportu dojazdowego, oparte na szczegółowej analizie danych, w tym analizy SWOT i modelowaniu transportu (Commuter Master Plans - CMP). Przygotowane plany będą potrzebowały wsparcia, aby można je było zastosować w praktyce. 5 modelowych regionów w SUMBA + to Tallinn / Harju, Tartu, Ryga, Växjö i Hamburg.

Głównym celem projektu SUMBA + jest zatem wsparcie realizacji działań zaplanowanych w strategiach transportu dojazdowego opracowanych w ramach projektu SUMBA. Obejmuje to trzy główne filary:

  1. praca nad poszczególnymi rozwiązaniami określonymi w CMP,
  2. dalsze dostarczanie danych z modeli transportowych oraz
  3. lobbowanie za politycznym i finansowym wsparciem na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Wreszcie, SUMBA + będzie nadal promować podejście SUMBA na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Głównym rezultatem SUMBA + będzie większe wsparcie dla samorządów przy wdrażaniu strategiach transportu dojazdowego:

  • realizacja analizy dostępności i wykonalności dla węzłów transportu intermodalnego,
  • instalacja biblioteki rowerowej korzystając z rozwiązania zrealizowanego w ramach głównego projektu SUMBA, oraz
  • badanie, jak wdrożyć szacowanie potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych ze środków transportu oraz szacowanie intermodalności mierzonej w czasie rzeczywistym  do strategii transportu dojazdowego.

Spodziewamy się, że projekt przyspieszy wdrażanie konkretnych rozwiązań wspierających intermodalne, bez samochodowe dojazdy w miastach pilotażowych. Ponadto spodziewamy się, że projekt rozpowszechni dobre praktyki na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz przekona planistów i decydentów do zastosowania podejścia SUMBA w celu wsparcia transformacji w sektorze mobilności.