Symulacyjny model transportu w Rydze zostanie zaktualizowany

Category

Wydział Rozwoju Miasta Rygi podpisał w ramach projektu SUMBA umowę po procedurze przetargowej z Instytutem Transportu i Telekomunikacji (Transport and Telecommunication Institute - TSI). Zamówienie obejmuje takie działania, jak badanie gospodarstw domowych (w marcu 2019 r. I październiku 2019 r.), liczenie pojazdów (w kwietniu 2019 r.) i aktualizację symulacyjnego modelu transportu w Rydze.

Badanie gospodarstw domowych zostanie zorganizowane przy udziale Centrum badawczego SKDS (SKDS). SKDS zapewni obliczenia dla próby opracowanej na bazie danych demograficznych każdego obszaru transportu, z uwzględnieniem gęstości zaludnienia. Liczba docelowa musi wynosić co najmniej 1% liczby gospodarstw domowych w każdej strefie analizy transportu. Dane z badań będą przetwarzane i wprowadzane do symulacyjnego modelu transportu w celu opracowania macierzy relokacji populacji i określenia nawyków mobilności populacji. Miasto Ryga ma własny symulacyjny model transportu i chciałoby zwiększyć terytorium modelu tak, aby pokrył on teren całej aglomeracji ryskiej.

TSI jako główny realizator zamówienia zorganizuje zliczanie ruchu i aktualizację modelu symulacyjnego. Zliczanie ruchu powinno odbywać się w 50 punktach w całej Rydze. Lokalizacja punktów powinna być określona na podstawie infrastruktury transportowej i bieżącej analizy natężenia ruchu, a także najlepszych praktyk w Europie. Będzie to realizowane w oparciu o metodologię opracowaną przez LTAIA (Łotewskie stowarzyszenie rozwoju transportu i badań) w 2016 r. pod nazwą „Badanie metodologii analizy przepływu transportu”. Dane z punktów zostaną wykorzystane do walidacji i kalibracji danych popytu.

Symulacja transportu jest niezbędna do określenia aktualnych potrzeb rozwojowych miasta na podstawie uzyskanych danych. Konieczna jest także dla wsparcia decyzji gminy dotyczących kolejności priorytetów wyboru niezbędnej infrastruktury transportowej i projektów rozwojowych.

Zaktualizowany symulacyjny model transportu jest konieczny dla Wydziału Rozwoju miasta Rygi:

  • dla oceny projektów infrastruktury transportowej i ustalania ich priorytetów, integracji i analizy transportu publicznego, do ustanowienia systemu „Park and Ride” (P&R);
  • dla uzyskania niezbędnych danych do weryfikacji projektów infrastruktury transportowej i opracowanie ocen oddziaływania na środowisko;
  • do oceny rozwiązań przewidzianych dla parkingów poprzez określenie kolejności priorytetów realizacji;
  • do oceny planowania lokalnego, planowania szczegółowego, organizacji budowy i rozwiązań projektowych rozwoju infrastruktury transportowej;
  • na potrzeby realizacji projektów, w tym projektów Funduszu Spójności UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, do analizy kosztów i korzyści, a także dla uzyskania innych niezbędnych danych;
  • do opracowania przez  wydziały transportowe dokumentów planistycznych rozwoju Rygi i Pieriga;
  • w celu opracowania mapy podziału na strefy zanieczyszczeń powietrza w Rydze;
  • do opracowania mapy hałasu w Rydze.