SUMBA - po co i dla kogo?

Category

Projekt "Zrównoważona mobilność miejska i dojazdowa w miastach bałtyckich" (akronim: SUMBA) został zatwierdzony w drugiej rundzie programu Interreg Baltic Sea Region. Projekt rozpoczął się w październiku 2017 r. i osiągnie rezultaty we wrześniu 2020 r. 

Projekt SUMBA zajmie się transportem osób dojeżdżających do pracy i pomoże w złagodzeniu problemów powodowanych przez dominujące w ruchu miejskim samochody prywatne, takich jak korki, zanieczyszczenie powietrza, brak miejsc parkingowych i wyższe koszty transportu publicznego. W trakcie trwania SUMBY realizowane będą trzy główne etapy: opracowanie narzędzi i wytycznych, przetestowanie je w regionach pilotażowych projektu i rozpowszechnienie wyników w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt został odpowiednio podzielony na trzy główne pakiety robocze.

Pierwszym krokiem jest opracowanie wspólnego podejścia do oceny systemów transportowych, korzystania z modeli transportu i wskazówek dotyczących gromadzenia danych. Ogólnym celem tego pakietu roboczego jest umożliwienie grupom docelowym, w tym planistom i przewoźnikom, przeanalizowanie, ocenę i ulepszenie systemu transportowego w odniesieniu do dojazdów i intermodalnego transportu pasażerskiego. Ma na celu demontaż barier w stosowaniu modeli transportu i narzędzi oceny poprzez dostarczanie informacji i wskazówek, w tym niskokosztowych rozwiązań dla oprogramowania typu open source i alternatywnych źródeł danych.

Ponadto pakiet roboczy ma na celu zwiększenie możliwości grup docelowych w zakresie korzystania z narzędzi oceny i modeli transportu poprzez wzajemne uczenie się partnerów projektu w obszarze dostępnych źródeł danych oraz najnowocześniejszych narzędzi do modelowania i oceny. Wyniki procesu identyfikacji i zbierania będą wspierać działania w nadchodzących pakietach roboczych.

Po drugie, projekt tworzy podstawę do planowania i ulepszania polityk transportowych, pozwalając uczestniczącym w nim gminom na wybór i zastosowanie odpowiednich narzędzi do planowania i modelowania transportu oraz opracowanie szablonu dokumentu "Commuting Master Plan" (plan transportu dojazdowego). Działanie to odpowiada potrzebom gmin, aby uzyskać zintegrowane podejście do rozwiązywania problemów związanych z dojazdami do pracy. Dostarczy narzędzi i rozwiązań głównej grupie docelowej, komunalnym pracownikom zajmującym się planowaniem transportu, w celu poprawy mobilności dojazdów do pracy.

Opracowany zostanie szablon planu transportu dojazdowego (Commuting Master Plan, CMP). Obejmuje on aspekty zarządzania, finansowania, planowania i poprawy usług w tym obszarze. Szablon CMP stanowić będzie podstawę do opracowania planów w miastach uczestniczących w projekcie. Praktyczne działania wdrożeniowe przeprowadzone przez uczestniczące gminy będą stanowić wkład do definiowania scenariuszy indywidualnych CPM. Szablon będzie miał również znaczenie dla innych miast w regionie Morza Bałtyckiego, w których może być stosowany. Plany transportu dojazdowego i związane z nim plany działań zostaną opracowane i testowane w obszarach pilotażowych.

Wreszcie, SUMBA ma ambicję zachęcenia innych podmiotów regionu Morza Bałtyckiego do przyjęcia podejścia  projektu poprzez podniesienie ogólnej świadomości problemu zrównoważonego i efektywnego energetycznie transportu dojazdowego oraz zwrócenie uwagi, że możliwe rozwiązania można rozwijać poprzez systematyczne podejście i modelowanie. Zastosowanie schematu benchmarkingowego, podobnego i kompatybilnego z innymi wskaźnikami mobilności, pozwoli gminom porównać ich sytuacje i stosować dostępne rozwiązania.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć poniżej (eng):